Rzemiosło cukierni Krosno

Kto z nas nie lubi prze­pysz­nych słod­ko­ści, ten lepiej niech się nie przy­znaje. Każdy jest w więk­szym lub mniej­szym stop­niu łakom­czu­chem i z wielką ochotą wcina sło­dy­cze. Aż ślinka ciek­nie, gdy pomy­śli się o biesz­czadz­kich prec­lach, prze­kła­da­nych waflach, cukier­kach w cze­ko­la­dzie czy o słod­kich torch, które są tak piękne, że szkoda ich jeść. 

Oferta hur­towa 

Jeśli szy­kuje Ci się jakaś więk­sza impreza i nie masz czasu robić więk­szej ilo­ści cia­stek czy cia­ste­czek to dobrym pomy­słem jest zapo­zna­nie się z ofertą hurtową  cukierni Kro­sno. W niej znaj­dziemy: precle biesz­czadz­kie, które są w róż­nych rodza­jach. Możemy zna­leźć z makiem, solą, seza­mem, zio­łami pro­wan­sal­skimi czy tra­dy­cyjne, czyli bez niczego na górze. 

W ofercie znajdą Państwo również wafle prze­kła­dane, któ­rych są trzy rodzaje. Pierw­szym z nich to wafle z kre­mem, które skła­dają się z suchych wafli, które są prze­ło­żone kre­mem o róż­nych sma­kach. Kolejne to wafle pian­kowe, które odz­na­czają się tym, że w środku nich jest gruba war­stwa pianki podob­nej do pta­siego mleczka. Ostatni rodzaj to wafle dese­rowe. Posia­dają to wszystko co poprzed­nie wafle, ale dodat­kowo są w nich pokru­szone i zato­pione kru­che cia­steczka. 

Co do pro­duktów w pole­wach to tutaj do wyboru mamy bato­nik krów­kowy puszek oraz wafel krów­kowy w pole­wie. Wię­cej infor­ma­cji doty­czą­cych sma­ków kre­mów, gra­ma­tury oraz skład­ni­ków znajdą pań­stwo na stro­nie sklepu. 

Rodzaje tor­tów – Kro­sno

Jeśli szy­kuje się pań­stwu jakieś wesele, uro­dziny czy inne uro­czy­sto­ści na któ­rej będzie potrzebny tort to dobrze tra­fi­li­ście. Ten sze­roki asor­ty­ment posiadają torty z Krosna. Jeśli zaj­dzie tak potrzeba to jest moż­li­wość nawet samemu zapro­jek­to­wać swój wła­sny tort lub zro­bić miły pre­zent swo­jej naj­bliż­szej oso­bie. Ta cukier­nia wyko­nuje zamó­wie­nie na cia­sta na różne przy­ję­cia oko­licz­no­ściowe, śluby, chrzty, uro­dziny czy stypy. Można też zamó­wić sobie taką sło­dycz bez oka­zji. W końcu zawsze znaj­dzie się coś, co można uczcić. Jeśli dokład­niej się przyj­rzymy, to w ofer­cie znaj­dziemy: torty dla dzieci, torty weselne (można wybrać dwu lub trzy­pię­trowe), torty na komu­nie i chrzty, torty na każdą oka­zję (od walen­ty­nek, przez dzień kobiet, do dnia matki i nie tylko), torty z cia­steczka 

Aby wyko­nać takie cia­sta trzeba skon­tak­to­wać się z cukier­nią. Wszystko co potrzebne znaj­dziecie na stro­nie cukierni. Warto cza­sem odpu­ścić dietę i zjeść coś naprawdę obłęd­nego. Raz na jakiś czas.